Jernudvindingsovne

Formål
Mindst tre forskellige typer jernudvindingsovne har afløst hinanden gennem oldtid og middelalder. Arkæologisk findes næsten udelukkende de to ældste typer, Skovmarken­‐ og Slaggegrubeovnen, som begge havde en nedgravet slaggegrube eller slaggedræn. Den følgende vejledning går derfor primært på disse ovntyper. Analyserne giver et indblik i en række aspekter af fortidens jernteknologi:

 • Valg af malmkvalitet
 • Drift af ovnen, herunder den lokale kunnen og traditioner.
 • Udbytte af jern.
 • Grupper af ovne med identisk slagge kan indikere størrelsen af produktionen i en sæson.
 • Forskelle i valg af malm, udbytte m.m. mellem ovntyper.
 • I de øverste lag af opbrudte gruber er der mulighed for at finde materiale, som kan fortælle om aktiviteter, som foregik i nærheden af ovnen, f. eks. rensning af luppe og smedning.

Sammenholdt med analyser af jerngenstande fra lokaliteten, kan den lokale jernøkonomi bedømmes:

 • Hvor stor en andel udgjorde det lokalt producerede jern af det totale forbrug?
 • Hvorfra hentedes importeret jern?
 • Blev udefra kommende jern smedet sammen med lokalt jern, eller kom det som færdige genstande?

Fragmenter af ovnvæg forekommer relativt sjældent, og kan give oplysninger om:

 • Ovnens konstruktion, herunder størrelse og placering af lufthuller.
 • Magring af leret af bygningsmæssige hensyn, eller for at gøre det mere holdbart mod varmen.

Prøvetagning

Iagttagelser
Under udgravning bør en række faktorer bedømmes og dokumenteres

 • Hvilken ovntype er der tale om?
 • Har slaggegruben været opbrudt?
 • Er der tale om en sammenhængende slaggeklods eller en mere åben slagge?
 • Findes der forkullet halm eller aftryk af halm i slaggen?
 • Er en eventuel åben slagge størknet omkring træstokke eller trækul?
 • Er der en arbejdsgrube eller nedgravning i forbindelse med slaggegruben?
 • Findes der tegn på, at der har været lavet en kanal ned til slaggegruben?

Prøver
Der tages følgende prøver:

 1. Slagge: hellere flere mindre stykker end et stort. Ideelt tages hele slaggemængden med (en del af den kan senere frasorteres).
 2. Jordprøve fra bunden af slaggegruben
 3. Jordprøve fra den øverste del af opbrudte gruber
 4. Jordprøve fra eventuel arbejdsgrube eller nedgravning.
 5. Prøve indeholdende halm eller andet forkullet materiale

Jordprøverne tages løst, og skal være på 1‐2 l. Opbevaring er ikke kritisk. De må således gerne tørre ud.

Oplysninger der medsendes

 • Udgravningens navn og journalnummer
 • Oplysninger om datering
 • Planer visende de aktuelle anlæg i forhold til hinanden og til den øvrige udgravning.
 • Snittegninger og beskrivelser
 • Eventuel udgravningsrapport